Stadgar

Stadgar

 

Stadgar antagna på årsmötet 2016-07-20

Stadgar för Kvinnlig Prioritet

 

 

§ 1 Namn

Föreningens namn är Kvinnlig Prioritet. Föreningen har sitt säte i Goteborg.

§ 2 Ändamål

Kvinnlig Prioritet är en ideell förening byggd på demokratisk grund och en del av folkrörelsen. Den är partipolitiskt och religiöst obunden och verkar för kvinnors mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle.

Kvinnlig Prioritet är ett samverkansforum och en paraplyorganisation för kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och utanförskap. Organisationen vilar på feministisk grund, vilket innebär att stödja kvinnors fulla deltagande, makt och inflytande i samhället.

Verksamheten syftar till att

– utveckla och fördjupa utbildningsmöjligheter för kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och utanförskap

– genomföra forskning för kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och utanförskap

– etablera och normalisera situationen för kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och utanförskap

– samordna och driva gemensamma angelägenheter för kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och utanförskap

– beakta kvinnors olikheter där kvinnor har olika behov, perspektiv och identiteter genom livet

samt i övrigt verka mot all diskriminering och förtryck av kvinnor, strukturell och individuell.

Kvinnlig Prioritet ska arbeta utifrån FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och handlingsprogrammet från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking, Nordiskt Forums feministiska överenskommelser och krav, EU:s verksamhet rörande kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, liksom andra grundläggande dokument om kvinnors mänskliga fri- och rättigheter.

Kvinnlig Prioritet ska arbeta i demokratiska och öppna processer ifråga om kommunikation och beslutsfattande.

 

§ 3 Medlemskap

I Kvinnlig Prioritet finns två former av medlemskap.

a) Fullt medlemskap

Föreningens medlemmar ska vara ideella organisationer, personer, institutioner och företag som bygger på demokratisk grund och är partipolitiskt obundna. Medlemsorganisation ska acceptera och verka för de ändamål som beskrivs i Kvinnlig Prioritets stadgar. Fullt medlemskap innebär motionsrätt samt yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet.

b) Stödjande medlemskap

Övriga som önskar stödja de ändamål som beskrivs i stadgarna kan bli stödjande medlemmar. Stödjande medlem har rätt att närvara med en observatör med yttranderätt på årsmötet.

Ansökan om fullt medlemskap/stödjande medlemskap görs skriftligen och beviljas/avslås av styrelsen. Anmälan om utträde görs senast en månad före ordinarie årsmöte.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgifter för fullt medlemskap och stödjande medlemskap kommande kalenderår fastställs av årsmötet. Medlemsavgift för innevarande år ska betalas före ordinarie årsmöte för förslags- och rösträtt på årsmötet. Medlem som inte betalt avgiften före årets utgång har förlorat sitt medlemskap. Medlemsavgift erläggs i samband med inträde i föreningen.

§ 5 Organisation

Årsmötet är Kvinnlig Prioritets högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls varje år före april månads utgång. Styrelsen är Kvinnlig Prioritets ledning och dess högsta beslutande organ mellan årsmötena.

 

§ 6 Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska äga rum före april månads utgång. Vid årsmötet ska de ärenden behandlas som framgår enligt dagordningen nedan. Styrelsen kallar skriftligen till årsmöte senast två månader före mötet.

Varje person eller organisation med fullt medlemskap äger rätt till ett ombud med rösträtt vid årsmötet.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Nomineringar av kandidater till val på årsmötet ska vara valberedningen tillhanda vid den tidpunkt som valberedningen beslutar.

Verksamhetsberättelse, bokslut, förslag till verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag och styrelsens yttrande över inkomna motioner samt valberedningens förslag ska vara utsända senast fyra veckor före årsmötet.

Förslag till stadgeändring från styrelsen ska vara utsänt senast sex veckor före ordinarie årsmöte.

Registrering av röstberättigade ombud görs före årsmötet varvid en röstlängd upprättas. Årsmötet är öppet för alla som berörs av verksamheten.

På årsmötet har förutom ombud även styrelseledamöter yttrande- och förslagsrätt.

 

På årsmötet ska dagordningen innehålla följande

1. Årsmötets öppnande

2. Årsmötets behöriga utlysande

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två justerare och två rösträknare)

5. Godkännande av dagordningen

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Ekonomisk berättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Behandling av inkomna motioner och behandling av förslag från styrelsen

11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår för fullt

medlemskap och stödjande medlemskap

12. Verksamhetsplan och budget

13. Val av ordförande på fem år – se not 1

14. Val av kassör på två år – se not 1

15. Val av övriga styrelseledamöter på två år

16. Val av en revisor och revisorssuppleant varav en ska vara auktoriserad revisor.

17. Val av valberedning och suppleanter på ett år, utse sammankallande

18. Avslutning

Noter

1. De år val ska göras

§ 7 Beslutsordning på årsmöte

Varje ombud har en röst.

Beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande röstberättigade förutom vid Stadgeändring och Upplösning av föreningen. Vid lika röstetal beslutar i första hand styrelseordförande i andra hand lotten.

 

§ 8 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna så begär. Styrelsen kallar skriftligen till extra årsmöte senast fyra veckor före mötet. Till kallelsen ska bifogas dagordning som anger vilka ärenden som ska behandlas.

 

§ 9 Valberedning

Årsmötet väljer valberedning som ska bestå av en till tre ledamöter varav en är sammankallande samt 1 suppleant. Mandatperioden är ett år. Ledamot i valberedningen kan omväljas högst tre gånger.

 

§ 10 Styrelsen

Styrelsen väljs av årsmötet och består av minst en och högst elva människor, varav majoritet ska vara kvinnor . Mandatperioden är två år förutom styrelseordförande som väljs på fem år. I styrelsen ingår ordförande, kassör samt ledamöter.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen och är beslutför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande ensam och utav styrelsen samt utav ledamöter och kassör två i förening.

§ 12 Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

 

§ 13 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring från medlemsorganisationerna ska vara styrelsen till handa senast 31 december innevarande år.

Förslag till stadgeändring från styrelsen ska vara utsänt till medlemsorganisationerna senast sex veckor före ordinarie årsmöte. Beslut om stadgeändring ska fattas med 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade.

Den ändrade stadgan träder i kraft i och med att beslutet har tagits.

§ 14 Uteslutning

Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet och utveckling kan uteslutas av årsmötet på förslag av styrelsen.

§ 15 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av Kvinnlig Prioritet ska fattas av två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders intervall. Vid båda tillfällena krävs 2/3 majoritet.

Årsmötet beslutar om fördelning av föreningens tillgångar vid upplösning.

Tillgångarna ska gå till verksamhet som stödjer organisationens ändamål enligt stadgarna.

 

 

Kvinnlig Prioritet